Bestuur

Het bestuur van Black Shots bestaat uit minimaal drie leden, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door commissies. Het huidige bestuur bestaat uit vier bestuursleden.


Voorzitter
Erik van Eert
06 51 840 820
voorzitter@blackshots.nl

De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij / zij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen. De voorzitter leidt alle bestuursvergaderingen en ook de Algemene Leden Vergaderingen.


Secretaris
Paul Smits
06-50506059
secretaris@blackshots.nl

De secretaris voert de administratie van de vereniging, hij / zij is belast met het notuleren van zowel de bestuurs- als de algemene ledenvergaderingen. Ook de ledenadministratie valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris en het verenigingsarchief is bij de secretaris ondergebracht.


Penningmeester
Wendy Smits
06-37403472
penningmeester@blackshots.nl

De penningmeester beheert de geldmiddelen van de club, voor het beheer is hij / zij persoonlijk verantwoordelijk. Hij / zij zorgt voor de inning van contributies en bijdragen en boekt alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en lasten in een overzichtelijk geheel zijn verwerkt. Betalingen uit de verenigingskas worden door de penningmeester gedaan en op de ALV wordt een jaarverslag en begroting van alle inkomsten en uitgaven ingediend.

 


 

 

Rabobank

BBC