Commissies

Wedstrijdsecretariaat
Fred Reijnen
06-39125338
wedstrijdsecretaris@blackshots.nl

Het wedstrijdsecretariaat is twee keer per jaar verantwoordelijk voor de samenstelling van het wedstrijd- en takenschema; eind september en begin januari. Dit houdt in dat de taken van alle leden, zoals scheidsrechters, timers, scorers, 24-seconden operators en vervoerders ruim van tevoren vastliggen. Het uitoefenen van taken is één van de bijkomstigheden van het beoefenen van de basketballsport, maar als er geen taken uitgevoerd worden kunnen ook de wedstrijden geen doorgang vinden. Bedenk dat er bij je eigen wedstrijd ook mensen bezig zijn om taken te vervullen!!

Gedurende het seizoen worden ook nog enkele wedstrijdwijzigingen door de wedstrijdsecretaris doorgevoerd.


Technische Zaken
Erik van Eert
06 51 840 820
voorzitter@blackshots.nl

De commissie Technische Zaken (TZ) is verantwoordelijk voor accommodatie, teamsamenstelling en opstellen van een trainingsschema en het gehele trainer- en coachgebeuren. Het blijft voor elke vereniging een zware opgave om voor alle teams een trainer en coach te vinden, toch hoopt TZ hier elk jaar weer in te slagen.


Vertrouwenspersoon
Inge Jeurissen
06-50506555
inge.jeurissen@onsmail.nl

De vertrouwenspersoon is er voor de leden, ouders en vrijwilligers. Hij / zij kan worden aangesproken om oplossingen te vinden bij ongewenst gedrag, lastige en/of vertrouwelijke situaties. De vertrouwenspersoon heeft een eigen plaats en verantwoordelijkheid binnen de vereniging en legt intern geen verantwoording af. De vertrouwenspersoon is daarmee onafhankelijk. De vertrouwenspersoon behandelt meldingen strikt vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon stelt het bestuur van de vereniging in kennis van een melding en brengt alleen met toestemming van de betrokkene over zijn/haar melding een inhoudelijk rapport uit aan het bestuur. De vertrouwenspersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over het omgaan met ongewenst gedrag binnen de vereniging en de wijze waarop dit is te voorkomen.


Website
Erik van Eert
06 51 840 820
voorzitter@blackshots.nl

Sinds juli 2011 heeft Black Shots haar eigen website, deze is te vinden op het domein www.blackshots.nl. Op deze pagina vindt je alles over de wedstrijden, wedstrijdwijzigingen, standen, uitslagen, links en nog veel meer. Wil je jouw bijdrage of wedstrijdverslag op de website plaatsen neem dan gerust contact op met de websitecommissie.


Jeugdcommissie
Erik van Eert
06 51 840 820
voorzitter@blackshots.nl

De jeugdcommissie behartigt alle belangen van de jeugdteams. Zij organiseren extra activiteiten, zoals clinics, buitentraining en de seizoensafsluiting. Momenteel bestaat de jeugdcommissie uit het voltallige bestuur.


Activiteitencommissie
Het verbeteren van de financiële positie van de club wordt gedaan door een aantal acties. De inkomsten zijn een welkome aanvulling en worden gebruikt voor extra activiteiten en basketball equipement. Gebleken is dat het organiseren van acties goed is voor de clubgeest.


PR-commissie
Fred Reijnen
secretaris@blackshots.nl

Het doel van de PR-commissie is het vertegenwoordigen van de club zonder daarmee de taken van de secretaris van de club te dubbelen. De PR-commissie onderhoudt alle contacten met de pers en media.


Sponsorcommissie
Martin van Breenen
penningmeester@blackshots.nl

De sponsorcommissie heeft als doel om adverteerders te werven voor de website. De sponsorcommissie bestaat momenteel uit de leden van het bestuur. Het is de bedoeling dat de opbrengsten van adverteerders minimaal gelijk zijn aan de kosten die de website met zich meebrengt.


Kascommissie

De kascommissie is een commissie die de boekhouding van de vereniging controleert. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester. Verder kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid. De commissie kan ook de begroting controleren. De commissie brengt verslag uit aan de Algemene Leden Vergadering. Gebruikelijk is om twee leden en een reservelid te benoemen.

 

Rabobank

bbc

decathlon300x250